МИГ Лозница-Самуил-Хитрино

Местните хора възраждат Лудогорието

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА OБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО”


От: Председателя на Колективния Управителен Орган
До: Всички членове на Колективния Управителен орган на МИГ ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО.

Уважаеми Членове на Сдружение „Местна инициативна група ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО”,
в качеството си на Председател на Колективния Управителен орган свиквам Общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО”, което ще се проведе на 30.08.2017 г. (Сряда) от 10.00 ч. в  Червената зала на НЧ „Пробуда – 1912“ в гр. Лозница.

Събранието ще се проведе при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобрение на Стратегия за местно развитие 2014-2020 г.
Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО” да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен от тях представител.
Ако в горепосочения час липсва кворум, Общото събрание ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.