МИГ Лозница-Самуил-Хитрино

Местните хора възраждат Лудогорието

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Новини

Проведени обучения

В рамките на програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Лозница - Самуил - Хитрино, сдружението организира 3 обучения на територията на МИГ.

На 22.05.2017 г. се проведе обучение на тема . „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” участваха членове на УС на МИГ , представители на публичния сектор и представители на бизнеса.

На 07.06.2017 г. се проведе обучение на тема „Добри практики и проблеми при прилагане на подхода ВОМР” . На обучението присъстваха членове на Общото събрание на Сдружението, местни лидери и представители на бизнеса. Бяха представени добри практики от прилагането на подхода Лидер в България през програмен период 2007-2013г. Предизвикателства и научени уроци.

На 21.08.2017 г. се проведе обучение на тема: „Възможности за развитие на пчеларския сектор посредством прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие.“
На обучението присъстваха представители на пчеларския сектор на територията на трите Общини. Бяха разяснени възможностите за кандидатстване по отделните мерки включени в стратегията, обяснени бяха същността на подхода ВОМР, основните предимства и методи за прилагането му.

 

Проведени информационни срещи

В рамките на програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Лозница - Самуил - Хитрино, сдружението организира 6 информационни срещи в различни населени места на територията на МИГ.

 

Представени бяха възможностите за финансиране по подхода „Водено от общностите местно развитие” за включване на мерки от ПРСР 2014-2020 и изискваният на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Представен беше проекта на стратегията на МИГ Лозница - Самуил - Хитрино. Присъстващите се запознаха с основните цели и приоритети на стратегията, обсъдени бяха нуждите и потребностите на региона и възможностите за развитие посредством реализирането на Стратегията на МИГ Лозница - Самуил - Хитрино.

 

Снимки от събитията можете да разгледате по-долу.

  


 

Проведено обществено обсъждане с. Самуил

 

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В С. САМУИЛ

На 14.06.2017 г. от 13:00 ч. се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в залата на НЧ „Христо Ботев - 1925“ в с. Самуил, община Самуил. На срещата присъстваха представители на трите сектора- публичен, стопански и нестопански. Представени бяха основните цели и приоритети, важни проблеми и предизвикателства, както и предложени решения за финализиране на концепцията на Стратегията. Присъстващите изразиха мнение относно избраните мерки, бюджети към всяка от тях , както и индикаторите заложени в документа.

 


 

Обществено обсъждане с. Хитрино

На 14.06.2017 г. от 10:00 ч. се проведе обществено обсъждане на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - ЛОЗНИЦА-САМУИЛ-ХИТРИНО“ в сесийната зала на общинска администрация в с. Хитрино, община Хитрино. На срещата присъстваха представители на трите сектора- публичен, стопански и нестопански. Представени бяха основните цели и приоритети, важни проблеми и предизвикателства, както и предложени решения за финализиране на концепцията на Стратегията. Присъстващите изразиха мнение относно избраните мерки, бюджети към всяка от тях , както и индикаторите заложени в документа.


 


Страница 1 от 2