МИГ Лозница-Самуил-Хитрино

Местните хора възраждат Лудогорието

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Проведени обучения

В рамките на програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Лозница - Самуил - Хитрино, сдружението организира 3 обучения на територията на МИГ.

На 22.05.2017 г. се проведе обучение на тема . „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” участваха членове на УС на МИГ , представители на публичния сектор и представители на бизнеса.

На 07.06.2017 г. се проведе обучение на тема „Добри практики и проблеми при прилагане на подхода ВОМР” . На обучението присъстваха членове на Общото събрание на Сдружението, местни лидери и представители на бизнеса. Бяха представени добри практики от прилагането на подхода Лидер в България през програмен период 2007-2013г. Предизвикателства и научени уроци.

На 21.08.2017 г. се проведе обучение на тема: „Възможности за развитие на пчеларския сектор посредством прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие.“
На обучението присъстваха представители на пчеларския сектор на територията на трите Общини. Бяха разяснени възможностите за кандидатстване по отделните мерки включени в стратегията, обяснени бяха същността на подхода ВОМР, основните предимства и методи за прилагането му.